Prawo cywilne

Sprawy spadkowe

Sprawy majątkowe

Windykacja należności

Ubezpieczenia społeczne

EPU

Pomoc dłużnikom

Upadłości konsumenckie

Sprawy rodzinne

Prawo pracy

Odszkodowania

Księgi wieczyste

Prawo gospodarcze

Prowadzenie spraw spadkowych obejmuje:

– postępowania sądowe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu

– kwestionowanie ważności testamentu lub jego prawdziwości w toku postępowań spadkowych

– sprawy o zapłatę zachowku

– reprezentowanie spadkobierców w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku wszczynane przez wierzycieli spadkodawcy

– reprezentowanie wierzycieli w sprawach spadkowych dłużników

– działy spadku

Ponadto po zakończonym postępowaniu spadkowym pomagamy przy złożeniu odpowiedniego zeznania podatkowego lub zgłoszenia podatkowego do urzędu skarbowego oraz regulujemy sprawy w księgach wieczystych.

Konsultujemy również powyższe sprawy na etapie przedsądowm. Reprezentujemy także Klientów w rozmowach ugodowych w sprawach
o zachowek oraz dział spadku.

Pomagamy także w uzyskaniu informacji o rachunkach bankowych spadkodawcy oraz jego długach.

Prawo rodzinne:

– rozwody i separacje

– alimenty

– kontakty

– odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

– ograniczenie (pozbawienie) władzy rodzicielskiej

– ubezwłasnowolnienia

Sprawy majątkowe:

– podział majątku małżonków

– zasiedzenia

– zniesienia współwłasności

– uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

– sprawy o wydanie nieruchomości

Prawo cywilne:

– sprawy o zapłatę (umowy sprzedaży, pożyczki, zlecenia, dzieło)

– sprawy z zakresu rękojmi i gwarancji

– służebności

– ustalenie prawa

– kary umowne

– odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy

Sprawy z ZUS

W zakresie ubezpieczeń społecznych oferujemy:

– składanie wniosków o naliczenie kapitału początkowego, rentę lub emeryturę (także Polakom mieszkającym za granicą)

– prowadzenie spraw sądowych o przyznanie emerytury lub renty z ZUS

– prowadzenie spraw sądowych o przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

– poszukiwanie dokumentacji pracowniczej i ustalanie właściwych archiwów do jej przechowywania

– reprezentowanie ubezpieczonych w sprawach sądowych o zwrot świadczeń nienależnie pobranych z ZUS

– reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych dotyczących odmowy wypłaty zasiłków chorobowych lub żądania jego zwrotu

– reprezentowanie członków zarządu w sprawach o uznanie ich odpowiedzialności za niezapłacone składki ZUS spółki

– spory sądowe z ZUS dotyczące uznania umów o dzieło jako umów zlecenia i obowiązku odprowadzenia od nich składek ZUS

– spory z ZUS dotyczące pozorności zatrudnienia

Sprawdzamy również prawidłowość naliczenia przez ZUS wysokości emerytury, podstawy jej wymiaru oraz kapitału początkowego.

Oferujemy pomoc w sprawach ZUS już na etapie składania wniosków do ZUS lub prowadzonych przez ZUS postępowań wyjaśniających. Pomagamy też w ocenie, czy przysługuje Państwu prawo do emerytury, rekompensaty, świadczeń przedemerytalnych lub nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zanim złożycie Państwo wniosek do ZUS. Wyjaśniamy jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać odpowiednie świadczenie. Prowadzimy postępowania sądowe w zakresie wyżej wskazanych spraw.

Windykacja należności

Windykacja należności obejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika – od wysłania wezwania do zapłaty aż po postępowanie egzekucyjne. Działania prowadzimy według zapotrzebowania Klienta.

Działania zaczynamy od wysłania wezwania do dłużnika. Następnie nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i prowadzimy rozmowy w zakresie spłaty długu. Zawieramy stosowne porozumienie lub ugodę sądową. W przypadku braku zapłaty należności kierujemy sprawę do sądu, w tym do e-sądu (EPU). Następnie kierujemy sprawę do komornika, z którym stale współpracujemy.

Reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych ich dłużników.

Prowadzimy także sprawy dotyczące ustalania rozdzielności majątkowej w przypadku dłużnika będącego w związku małżeńskim, wpisujemy hipoteki w celu zabezpieczenia roszczenia, pomagamy w skargach pauliańskich oraz w sprawach przeciwko członkom zarządu z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

W ramach windykacji należności:

– sporządzamy wezwania do zapłaty

– prowadzimy rozmowy z dłużnikami w zakresie dobrowolnej spłaty długu

– opracowujemy ugody i zawieramy ugody z dłużnikami, w tym sądowe

– prowadzimy sprawy o zapłatę w sądzie (także nietypowe sprawy np. z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego)

– występujemy o nadanie klauzuli wykonalności

– kierujemy sprawę do komornika i reprezentujemy wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

EPU

Oferujemy prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przed tzw. e-sądem. Składamy pozwy lub sprzeciwy. Reprezentujemy zarówno powodów jak i pozwanych. Pomagamy dłużnikom, którzy otrzymali nakaz zapłaty z e-sądu lub dowiedzieli się o nim dopiero z zawiadomienia o wszczęciu egzekucji otrzymanego od komornika.

Pomoc dłużnikom

– reprezentujemy dłużników i spadkobierców dłużników wobec wierzycieli, firm windykacyjnych oraz komorników

– składamy wnioski o uchylenie klauzuli wykonalności

– prowadzimy negocjacje z wierzycielami, w tym również z bankami w zakresie uzgodnień dotyczących zapłaty długu i jego częściowego umorzenia

– prowadzimy sprawy przeciwegzekucyjne w sądzie

– oceniamy sytuację dłużnika pod kątem możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej i składamy wnioski o upadłości konsumenckie
w sądzie

– doradzamy w sprawach odrzucania spadku i uzyskiwaniu zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

– pomagamy w sprawach spadkowych wszczynanych przez wierzycieli dłużników

– składamy sprzeciwy od nakazów zapłaty

– prowadzimy upadłości konsumenckie

– regulujemy sprawy w BIK

Upadłości konsumenckie

Działania Kancelarii obejmują:

– konsultowanie spraw w zakresie złożenia wniosku o upadłość konsumencką

– przygotowanie wniosku o upadłość

– reprezentowanie dłużnika w postępowaniu sądowym

Ponadto Kancelaria pomaga konsumentom w przygotowaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego
z urzędu. Dzięki temu osoby zadłużone nie muszą płacić opłaty od wniosku ani ponosić kosztów pomocy radcy prawnego, lecz płaci za nie Skarb Państwa.

Prawo pracy

– odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

– pozwy o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy niezgodnie z prawem lub nieuzasadnione

– ocena umów o zakazie konkurencji

– sprawy o zapłatę wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

– postępowania o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy

Odszkodowania

– z ubezpieczenia na życie

– za zniszczone mienie

– za nienależyte wykonanie umowy

– wypadki komunikacyjne

– błędy medyczne

– wypadki w pracy

Księgi wieczyste

– wpisujemy nowych właścicieli i spadkobierców

– wykreślamy stare hipoteki, służebności i inne wpisy

– składamy wnioski o założenie nowych ksiąg wieczystych, w tym dla wyodrębnionych lokali w budynku

– prowadzimy sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

– wpisujemy hipoteki zabezpieczające roszczenie wierzycieli

Pomagamy w zrozumieniu informacji zapisanych w księdze wieczystej, w tym prześledzeniu historii zmian właścicieli, ich udziałów oraz podstaw nabycia prawa własności itp. Po zakończeniu spraw spadkowych pomagamy spadkobiercom w uzyskaniu wpisu ich własności.

Prawo gospodarcze:

– rejestracja spółek

– likwidacja spółek

– sporządzanie umów spółek i zmian w umowach

– przygotowywanie uchwał organów spółek

– wpisy w KRS

– umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

– postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

– windykacja należności

– sprawy sądowe przeciwko przedsiębiorcom