Honorarium za prowadzone sprawy ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy, jej skomplikowania oraz wartości przedmiotu sporu.

W przypadku sporządzania pism lub umów, wynagrodzenie ustalane może być ryczałtowo lub w stawce godzinowej, w zależności od czasu pracy poświęconego na przygotowanie pisma lub umowy.

Do ustalonych stawek wynagrodzenia doliczany jest należny podatek VAT.

Niezależnie od honorarium, Mocodawca pokrywa wszystkie koszty związane ze sprawą tj. opłaty sądowe, skarbowe, opłaty pocztowe, zaliczki wymagane w trakcie postępowania itp.